Smluvní podmínky registrace a správy domén

Následující ujednání jsou platnými Smluvními podmínkami registrace a správy domén u FORPSI pro využívání služeb registrace a správy doménových jmen. Výjimky z těchto smluvních podmínek a individuální podmínky spolupráce je možno sjednat na základě vzájemné dohody, a to pouze písemnou formou.

I. Smluvní strany

Smluvními stranami je některá ze společností, které jsou sdružené pod obchodní značkou FORPSI, na straně jedné jako Provozovatel (dále jen Provozovatel) a Objednatel služeb na straně druhé (dále jen Zákazník). Smluvní strany jsou blíže specifikovány v článku I. Všeobecných smluvních podmínek provozu služeb FORPSI.

II. Základní ujednání

 • 1. Pro správu domény, objednávání registrací, prodloužení a změn a další úkony spojené s doménou používá Zákazník především rozhraní svého zákaznického účtu u Provozovatele na stránkách FORPSI, popř. https://subreg.forpsi.com pro Subregistrátory (= partner Provozovatele v oblasti registrace domén, dále jen Subregistrátor). Některé změny u domén či jiné úkony mohou vyžadovat použití jiných webových stránek, formulářů či dalších prostředků, které pro danou situaci stanoví Provozovatel.
 • 2. V případě, že je doména objednávána a vedena v účtu tzv. Subregistrátora, je Zákazníkem Provozovatele Subregistrátor, který je povinen se o doménu starat a vyvinout veškeré úsilí pro její správný provoz a funkčnost a informovat koncového uživatele domény o blížící se expiraci a dalších důležitých skutečnostech, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit funkčnost domény v rozsahu vyplývajícím z těchto podmínek, nebo potvrzené objednávky Zákazníka.
 • 3. Zákazník je povinen při jakékoliv změně údajů o majiteli domény či změně údajů u kontaktní osoby o této změně bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele a zajistit provedení těchto změn u domény.
 • 4. Změny údajů u domény lze u některých domén provádět on-line na stránkách k tomu určených anebo prostřednictvím zákaznické podpory Provozovatele.
 • 5. Doménové jméno má Zákazník pronajaté do užívání od správce doménového jména (dále jen Registr) dle dané koncovky (dále jen TLD), kterému se za pronájem domény platí poplatky. Provozovatel je technickým správcem domény, nikoliv jejím vlastníkem nebo plátcem. Provozovatel je oprávněn předat zákaznická data příslušnému Registru a Zákazník souhlasí s pravidly příslušného Registru dle zvolené TLD. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že pravidla příslušného Registru mohou být v jiném než českém jazyce a zavazuje se s nimi seznámit (viz. Bod IX. Související dokumenty). Zákazník rovněž bere na vědomí, že v souladu s pravidly daného Registru může s doménou nakládat rovněž přímo Registr.

III. Registrace domén

 • 1. Zákazník objednává registraci domény vyplněním objednávkového formuláře na stránkách FORPSI, popř. prostřednictvím subregistrátorského rozhraní či jinými prostředky, kterými Provozovatel umožní Zákazníkovi doručit svou objednávku. Při objednávce volí období, na které má být doména zaregistrována, způsob informování Zákazníka o důležitých skutečnostech spojených s doménou (např. blížící se expirace domény), způsob zaslání daňového dokladu a další údaje potřebné k registraci domény, které jsou vyžadovány Provozovatelem v objednávkovém formuláři.
 • 2. Zákazník je povinen do objednávky uvést úplné a pravdivé informace o majiteli domény a uvést další požadované technické údaje (DNS servery, technický správce, popř. další), které jsou nezbytné k zaregistrování domény včetně úplných a správných kontaktních údajů na Zákazníka. Za správnost a úplnost údajů nese odpovědnost Zákazník. V případě uvedení nesprávných či smyšlených údajů se Zákazník vystavuje riziku zrušení domény bez nároku na náhradu prostředků spojených s registrací domény. Zákazník se zavazuje sdělit Provozovateli jakékoliv změny uvedených údajů odpovídajícím způsobem. Provozovatel je oprávněn pro povinnosti jemu vyplývající využívat údaje Zákazníkem mu naposledy oznámené. U některých TLDs si správnost kontaktních údajů mohou ověřovat i přímo hlavní registry a to kdykoliv v průběhu platnosti doménového jména. Od majitele domény je vyžádána zpětná reakce potvrzením odkazu v zaslané emailové zprávě. Pokud do 15 dní nebude potvrzení uděleno, provoz domény může být pozastaven, a to do doby, dokud k potvrzení nedojde.
 • 3. Zákazník je povinen před registrací domény zajistit správné nastavení záznamů registrované domény na autoritativních DNS serverech, které budou při registraci domény použity. Bez tohoto správného nastavení není možno u některých koncovek domén registrační proces zahájit. Podrobnosti jsou uvedeny v popisu jednotlivých koncovek na webových stránkách Provozovatele.
 • 4. Registrační proces bude Provozovatelem zahájen při splnění všech následujících podmínek:
  • a) Zákazník provede správným způsobem platbu registračního poplatku a tato platba je systémem Provozovatele korektně přijata (viz. Kapitola XIV. Platby Všeobecných smluvních podmínek) nebo má Zákazník složenu u Provozovatele finanční zálohu v dostatečné výši k tomuto účelu určenou.
  • b) V okamžiku odesílání registrace od Provozovatele do Registru je doména volná k registraci.
  • c) Požadovaný doménový název je volně dostupný k registraci a není nijak blokován či rezervován jiným zájemcem.
  • d) Objednávka splňuje další náležitosti, které je možno požadovat při registraci některých TLD. Tyto další individuální náležitosti jsou uvedeny v podrobnostech u jednotlivých koncovek na webových stránkách Provozovatele či budou sděleny vznesením dotazu na Provozovatele. Může se jednat např. o nutnost provedení souhlasu nového majitele domény s pravidly Registru, o nutnost podepsání a zaslání smlouvy související s vlastnictvím domény, doložení dokladů o firmě či živnosti majitele, správné nastavení DNS serverů pro doménu aj.
 • 5. Doména se považuje za registrovanou teprve potvrzením Provozovatele o registraci domény. V případě, že doména bude při zahájení registračního procesu nebo v průběhu registračního procesu obsazena jiným zájemcem, poplatek za registraci může Zákazník využít na úhradu provozu některé ze svých dalších domén, případně jiných služeb, které u Provozovatele využívá. Zákazník nemá nárok na úhradu dalších nákladů spojených s úsilím o získání dané domény.
 • 6. Objednáním registrace domény není požadované doménové jméno žádným způsobem pro Zákazníka rezervováno a kdykoliv před i během registračního procesu může doménu získat jiný zájemce, který splnil dříve všechny náležitosti spojené s registrací domény.
 • 7. Pro kompletní dokončení registrace může být vyžadován souhlas držitele s registrací domény a to přímo od hlavního správce TLD. Na kontaktní email držitele domény bude v takovém případě zaslána tzv. konfirmační zpráva, ve které (nebo "přes kterou") majitel musí potvrdit svůj souhlas s registrací domény. Platnost konfirmační zprávy je 15 dní. V případě nepotvrzení může dojít k omezení či vypnutí domény do doby, dokud nebude souhlas udělen.
 • 8. Po provedení registrace domény mohou být některé údaje o majiteli uvedeny ve veřejně dostupných informacích o doménách, především ve veřejně dostupných databázích WHOIS. V případě zájmu je možno s Provozovatelem individuálně dohodnout neuvedení údajů skutečného uživatele doménového jména v příslušném Registru, není-li tento postup v rozporu s právními předpisy, pravidly Registru a bude-li s tím Provozovatel souhlasit.

IV. Prodlužování domén

 • 1. Za objednávku prodloužení domény se považuje:
  • a) automaticky vystavená výzva k platbě – měsíc před expirací domény je automaticky vystavena výzva k platbě za prodloužení domény na další období, jehož délka je, pokud je to možné, shodná s předcházejícím obdobím, na které byla doména registrována či prodloužena, a za úhradu doplňkových služeb, které byly k doméně objednány
  • b) vyplnění objednávkového formuláře dostupného v Zákaznické administraci služeb po přihlášení do zákaznického účtu
  • c) vyplnění příslušného objednávkového formuláře v subregistrátorském rozhraní
  • d) jiný povolený způsob
 • 2. Zaplacením prodloužení domény zákazník souhlasí s pravidly příslušného Registru dle zvolené TLD. Odkazy na pravidla příslušných Registrů jsou uvedeny v článku IX. Související dokumenty těchto smluvních podmínek. Pravidla pro jednotlivé TLD jsou uvedena na webových stránkách příslušného Registru či budou sdělena po vznesení dotazu na Provozovatele.
 • 3. Proces prodloužení platnosti doménového jména bude Provozovatelem zahájen při splnění všech následujících podmínek:
  • a) Zákazník provede správným způsobem platbu prodlužovacího poplatku a tato platba je systémem Provozovatele korektně přijata (viz. Kapitola XIV. Platby Všeobecných smluvních podmínek), nebo má Zákazník složenu u Provozovatele finanční zálohu v dostatečné výši k tomuto účelu určenou
  • b) V okamžiku zahájení procesu prodloužení není doména ve stavu, ve kterém již není možno toto prodloužení provést z důvodu pozdního splnění ostatních podmínek Zákazníkem či pokud je za toto prodloužení po expiraci domény vyžadován Registrem zvláštní poplatek
  • c) Požadovaný doménový název již není obsazen jiným zájemcem poté, co byla doména pro neprodloužení zrušena
  • d) Objednávka splňuje další náležitosti, které je možno požadovat při prodlužování některých koncovek domén. Tyto další individuální náležitosti jsou uvedeny v podrobnostech u jednotlivých TLD či budou sděleny vznesením dotazu na Provozovatele. Může se jednat např. o nutnost provedení souhlasu nového majitele domény s pravidly Registru, o nutnost podepsání a zaslání smlouvy související s vlastnictvím domény, doložení dokladů o firmě či živnosti majitele, správné nastavení DNS serverů pro doménu aj.
 • 4. V případě, že doména bude při zahájení prodlužovacího procesu nebo v průběhu tohoto procesu zrušena a obsazena jiným zájemcem, Zákazník nemá nárok na vrácení nákladů spojených s úsilím o prodloužení domény. Prodloužení domény je dokončeno teprve potvrzením Provozovatele o této skutečnosti.
 • 5. V případě, že doména bude při zahájení prodlužovacího procesu nebo v průběhu tohoto procesu zrušena a nebude obsazena jiným zájemcem, může být doména po dohodě Provozovatele se Zákazníkem opět znovu zaregistrována. V tom případě může Provozovatel požadovat po Zákazníkovi úhradu rozdílu mezi poplatkem za novou registraci a mezi částkou, kterou Zákazník zaplatil Provozovateli za neprovedené prodloužení.
 • 6. V případě neprovedení správné platby za prodloužení či nesplnění dalších podmínek nutných pro prodloužení domény může být doména po uplynutí doby platnosti (expiraci) vypnuta nebo může být jinak znemožněno doménu využívat.
 • 7. Provozovatel neakceptuje částky zaslané pod variabilními symboly, které byly použity pro registraci či prodloužení domény v minulých obdobích anebo k provedení změny v minulosti.

V. Storno požadavků Zákazníka

 • 1. Stornem požadavku se rozumí žádost Zákazníka o úplné zastavení probíhajícího procesu registrace, prodloužení či změny u doménového jména anebo žádost Zákazníka o zrušení již provedené registrace, prodloužení či změny u doménového jména.
 • 2. V případě, že již bude zahájena registrace domény či doména již bude zaregistrována a Zákazník požaduje registrační proces stornovat, je tato procedura zpoplatněna Provozovatelem podle aktuálního ceníku. Provozovatel může stornování registrace domény odmítnout, pokud to situace neumožňuje (např. pokud zaregistrování domény již nelze vzít zpět). V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení poplatků spojených s registrací domény ani na případné další náhrady nákladů spojené s úsilím o získání domény.
 • 3. V případě, že již bude zahájeno prodloužení domény či doména již bude prodloužena a Zákazník požaduje prodloužení stornovat, je tato procedura zpoplatněna Provozovatelem podle aktuálního ceníku. Provozovatel může stornování prodloužení domény odmítnout, pokud to situace neumožňuje (např. pokud prodloužení domény již nelze vzít zpět). V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení poplatků spojených s prodloužením domény ani na případné další náhrady nákladů spojené s úsilím o získání domény.
 • 4. U domén nelze provádět storno již provedených změn, např. změna registrátora, změna majitele, změna DNS serverů apod. Chce-li Zákazník vrátit doménu do původního stavu, musí zažádat o změnu v opačném směru. Tato změna však může být Provozovatelem odmítnuta, pokud to okolnosti neumožňují, např. provedenou změnou pozbyl Zákazník vlastnictví domény.

VI. Upozorňování Zákazníka na expiraci domény

 • 1. Následující ustanovení týkající se upozorňování majitele domény na expiraci domény Provozovatelem se týká pouze domén, které jsou registrovány přímo u Provozovatele bez dalších prostředníků. Je-li Zákazníkem Subregistrátor, je povinen své zákazníky (koncové uživatele) o expiracích domény informovat, protože v takovém případě nejsou informováni Provozovatelem.
 • 2. Termínem nutnosti prodloužení domény se u většiny domén rozumí datum expirace (vypršení platnosti). U některých domén však může být nutné splnit podmínky pro zahájení procesu prodloužení v dřívějším termínu před expirací. Tyto výjimky jsou uvedeny v popisu jednotlivých TLD na webových stránkách Provozovatele, v textu zaslaného upozornění na expiraci, případně mohou být sděleny na vyžádání.
 • 3. Pokud Zákazník v objednávce neuvede jinak, je majitel domény informován o blížící se expiraci domény měsíc, dva týdny a jeden týden před termínem expirace, v případě generických domén gTLD ještě tři dny po expiraci, zasláním emailové zprávy na emailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu u kontaktu, který je nastaven jako majitel dané domény coby služby. V případě Subregistrátora se jedná o emailovou adresu označenou jako "robot".
 • 4. Vzhledem k povaze emailové komunikace Provozovatel negarantuje doručení emailové zprávy do emailové schránky Zákazníka. Za doručení je považováno odeslání oznámení na kontaktní emailovou adresu.
 • 5. Zvolí-li Zákazník při objednávce zasílání upozornění na termín expirace doporučeným dopisem, bude tento dopis zaslán na adresu uvedenou v zákaznickém účtu u kontaktu, který je nastaven jako majitel dané domény co by služby, dva týdny před termínem expirace a to pokud nebyla do té doby doména prodloužena. Tato služba je zpoplatněna podle aktuálního ceníku.
 • 6. Zvolí-li Zákazník při objednávce sdělování upozornění na expiraci telefonicky, bude Zákazník kontaktován na telefonním čísle, které je uvedeno v zákaznickém účtu u kontaktu, který je nastaven jako majitel dané domény coby služby, dva týdny před termínem expirace, a to pokud nebyla do té doby doména prodloužena. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto telefonické hovory nahrávat a zaznamenávat. Tato služba je zpoplatněna podle aktuálního ceníku.
 • 7. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené tím, že Zákazník vůbec neobdrží, včas neobdrží, nepřečte si nebo nevezme na vědomí doručené upozornění o expiraci domény či Provozovatel nezastihne Zákazníka na kontaktních informacích (emailové adrese, poštovní adrese, telefonním čísle) uvedených v záznamech domény u Provozovatele.
 • 8. V případě, že Zákazník nebude reagovat na upozornění o nutnosti prodloužení domény, může Provozovatel o tomto stavu domény informovat přímo koncového uživatele domény. Stejně tak může učinit i Registr dle dané TLD.
 • 9. U většiny TLDs informují o blížící se expiraci též přímo hlavní registry. V takovém případě může majitel domény obdržet 30 dní nebo 5 dní před expirací konfirmační email se žádostí o ověření kontaktních údajů v hlavním registru. Součástí emailu bude i odkaz pro potvrzení správnosti kontaktních údajů. Je nutné tento souhlas do 15 dní udělit, jinak může být provoz domény omezen z důvodu neaktuálnosti kontaktních údajů v registru.
 • 10. Vypršením platnosti domény (expirací) se ukončuje smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

VII. Změny u domény

 • 1. Zákazník je povinen se při jakémkoliv požadavku o změnu či o informaci autorizovat uvedením správných přihlašovacích údajů (login a heslo) do zákaznického účtu, kde je doména evidována. V opačném případě může být požadavek Zákazníka odmítnut pro nedostatečné ověření oprávněnosti ke změně či k poskytnutí informace.
 • 2. Jakékoliv změny u domény (změna majitele, změna technických údajů, změna registrátora aj.) mohou být Provozovatelem zpoplatněny podle aktuálního ceníku či dohodou mezi Zákazníkem a Provozovatelem. Proces provedení změn u domény je zahájen až po zaplacení požadovaných poplatků, toto zaplacení musí být provedeno správným způsobem podle instrukcí Provozovatele uvedených ve Všeobecných smluvních podmínkách v kapitole XIV. Platby.
 • 3. Změny u domény mohou být prováděny pouze, pokud to stav domény umožňuje (např. doména není těsně po registraci či před expirací) a pokud splňuje všechny podmínky potřebné k provedení dané změny. Tyto podmínky jsou stanoveny přímo Registrem dle dané TLD a jsou zveřejněny v podrobných informacích o doménách na webových stránkách Provozovatele a Registrů, popř. jsou Zákazníkovi sděleny na požádání.
 • 4. Po provedení změn u domény může dojít ke zpoždění projevení změn v údajích o doméně v uživatelském účtu Zákazníka. V případě, že změněné údaje neodpovídají aktuálnímu stavu uvedenému v Registru, je třeba o tom informovat Provozovatele, který provede nápravu.
 • 5. Jsou-li při změně u domény vyžadovány písemné dokumenty s potvrzením oprávněné osoby, má Provozovatel právo tuto změnu odmítnout, pokud má jakékoliv pochybnosti o pravosti těchto dokumentů anebo pokud má pochyby o oprávněnosti dané osoby k potvrzení požadované změny. V takovém případě je žadatel o změnu povinen Provozovateli dodat další požadované materiály a důkazy, které pochybnosti vyvrátí.

VIII. Provoz domény

 • 1. Provozovatel neručí za správnou delegaci doménového názvu v kořenových DNS serverech a za správné vedení záznamů o doméně na všech dalších DNS serverech, které jsou k provozu domény potřebné.
 • 2. Pokud Zákazník provede přeregistraci domény (změnu registrátora) od Provozovatele k jiné společnosti, pozbývá smluvní vztah mezi Zákazníkem a Provozovatelem v souvislosti s touto konkrétní doménou platnosti. Zákazník nemá v tomto případě nárok na vrácení poplatků za zbývající nevyužité období provozu doménového jména u Provozovatele.
 • 3. Zákazník nese plnou zodpovědnost za to, jakými způsoby je doménový název využíván a jaký obsah webové stránky a další služby jsou prostřednictvím domény provozovány a poskytovány.
 • 4. V případě jakýchkoliv soudních sporů mezi Zákazníkem či majitelem domény a třetí stranou může Provozovatel na základě soudního rozhodnutí znemožnit Zákazníkovi používání domény, provádění změn, prodlužování apod. Na základě soudního příkazu může být doménové jméno Provozovatelem zrušeno či odebráno. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel je v takovém případě nucen respektovat nařízení příslušných orgánů státní správy či přímo Registru.

IX. Související dokumenty

1. Následující dokumenty jsou závaznými podmínkami pro registraci konkrétních domén, jejichž registraci, správu a další úkony spojené s evidencí doménových jmen upravují a kterými se rovněž řídí smluvní vztahy pro konkrétní domény a případně pravidla registrace dalších TLD, které Provozovatel nabízí či jejichž registraci zprostředkovává. Vyjádřením souhlasu se smluvními podmínkami Provozovatele Zákazník vyjadřuje svůj souhlas i s příslušnými níže uvedenými dokumenty.

2. Zákazník bere na vědomí, že ohledně TLD spravovaných výše uvedenými subjekty je Provozovatel zprostředkovatelem, který nemá vliv na smluvní podmínky a požadavky příslušného Registru a má-li Zákazník zájem o registraci tohoto typu TLD, upozorňuje Provozovatel na specifická a zvláštní pravidla těchto Registrů.

X. Závěrečná ustanovení

Zákazník uzavřením smlouvy s Provozovatelem potvrzuje, že se seznámil se všemi dokumenty a smluvními podmínkami, které jsou pro konkrétní TLD určující a souhlasí s nimi. Veškerá další ujednání týkající se registrace a správy doménových jmen jsou obsažena ve Všeobecných smluvních podmínkách provozu služeb FORPSI, které jsou nedílnou součástí každé objednávky doménového jména. Tyto smluvní podmínky registrace a správy domén u FORPSI jsou platné a účinné od 1.6.2019.