Smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb FORPSI

Následující ujednání jsou všeobecně platnými Všeobecnými smluvními podmínkami provozu služeb FORPSI (dále jen Podmínky) pro využívání všech služeb, které nabízí Provozovatel svým Zákazníkům, a týkají se veškerých obchodních vztahů mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniklých na základě smlouvy uzavřené dle článku II. Uzavření smlouvy těchto Podmínek a jsou vydány v souladu s ust. § 1752 zák. č. 89/2013 Sb. v platném znění, občanský zákoník (dále též jako NOZ).

I. Smluvní strany

Smluvními stranami je některá ze společností, které jsou sdružené pod obchodní značkou FORPSI, na straně jedné jako Provozovatel (dále jen Provozovatel) a Objednatel služeb na straně druhé (dále jen Zákazník). Smluvní strany jsou blíže specifikovány níže.

I. a) Provozovatel

 • 1. Provozovatelem služby je některá ze společností, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách FORPSI, a to zejména s přihlédnutím k regionálnímu působení a k oborovému zaměření jednotlivých společností. Provozovatelem se automaticky stává společnost, která Zákazníkovi na základě objednávky vystaví řádnou výzvu k platbě.
 • 2. Nevyplyne-li z postupu uvedeného v bodě 1 tohoto článku něco jiného, je Provozovatelem společnost INTERNET CZ a.s., IČ 26043319, se sídlem Ktiš č. p. 2, okres Prachatice, PSČ 384 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd. B vl. 1245.

I. b) Zákazník

 • 1. Zákazníkem společnosti může být jakákoli fyzická osoba způsobilá k právnímu jednání, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel, nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře řádnou smlouvu dle článku II. Uzavření smlouvy těchto podmínek.
 • 2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Pro tyto zákazníky platí tyto všeobecné smluvní podmínky a dále též speciální podmínky v souladu s čl. XII těchto podmínek, která mají přednost před všeobecnými smluvními podmínkami v případě rozporu jednotlivých ustanovení.
 • 3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 • 4. Dokončením objednávky Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s Podmínkami, Dalšími smluvními podmínkami FORPSI (Další podmínky) a všemi podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, těchto Podmínek a Dalších podmínek v případě, že jsou součástí Zákazníkem objednané služby.

II. Uzavření smlouvy

 • 1. Smlouva nabývá platnosti uzavřením objednávky (nejčastěji on-line odesláním řádně vyplněné objednávky Provozovateli na jeho Internetových stránkách) nebo okamžikem přijetí (akceptace) řádné a úplné objednávky služby ze strany Zákazníka Provozovatelem a nabývá účinnosti dnem, kdy je na bankovní účet Provozovatele přijata sjednaná a identifikovatelná platba vyplývající z uskutečněné objednávky Zákazníka a dále současně potvrzena registrace objednané služby po přijetí sjednané platby Provozovatelem. Jestliže je pro zajištění služby Provozovatelem nutné, aby Zákazník k objednávce doložil další náležitosti vyplývající ze specifikace jednotlivých služeb nebo aby Zákazník provedl nějaký úkon (například odsouhlasení), nabývá Smlouva účinnosti jedině, pokud jsou všechny tyto náležitosti ze strany Zákazníka kumulativně splněny.
 • 2. Splněním všech náležitostí nabývá tato Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem účinnosti se všemi důsledky, které jsou uvedeny v této Smlouvě a s ní souvisejícími dokumenty, a to se všemi dopady a důsledky, které k podobným případům nepsaných smluv nebo na dálku uzavřených smluv předpokládá platný právní řád České republiky. Uzavřením Smlouvy se Provozovatel a Zákazník zavazují k dodržování Smlouvy, Všeobecných smluvních podmínek provozu služeb FORPSI, a veškerých dalších smluvních podmínek, které jsou nedílnou součástí objednávky zvolené služby Provozovatele Zákazníkem.

III. Doba trvání smlouvy

 • 1. Smlouva o poskytování Internetových služeb FORPSI (dále jen Smlouva) se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak nebo speciálními smluvními podmínkami k vybraným službám stanoveno jinak. Délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou, jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby za podmínky řádné úhrady všech závazků ze strany Zákazníka vůči Provozovateli a potvrzení ze strany Provozovatele.
 • 2. Smluvní vztah končí z následujících důvodů:
  • a. odstoupením od smlouvy, a nebo
  • b. neuhrazením splatné pohledávky řádně a včas, a nebo
  • c. uplynutím sjednané doby, a nebo
  • d. výpovědí smlouvy, a nebo
  • e. z dalších důvodů uvedených v Dalších smluvních podmínkách FORPSI.
 • 3. Ukončením smluvního vztahu není Zákazník zbaven povinnosti uhradit Provozovateli veškeré závazky plynoucí z poskytovaných služeb až do ukončení smluvního vztahu ani odpovědnosti za případné způsobené škody Provozovateli.

IV. Odstoupení od smlouvy

Obě smluvní strany mají právo od této Smlouvy kdykoli odstoupit z důvodů uvedených v zákoně nebo ve Smlouvě. Důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny ve Všeobecných smluvních podmínkách provozu služeb FORPSI, v souvisejících dokumentech, a v dalších smluvních podmínkách platných pro tento smluvní vztah.

V. Vypovězení smlouvy

Obě smluvní strany mají právo tuto smlouvu vypovědět pouze však z důvodů uvedených v zákoně nebo ve Smlouvě. Důvody pro výpověď od této Smlouvy jsou uvedeny ve Všeobecných smluvních podmínkách provozu služeb FORPSI, v souvisejících dokumentech, a v dalších smluvních podmínkách platných pro tento smluvní vztah.

VI. Související dokumenty

 • 1. Tato Smlouva a obchodní vztah z ní vyplývající se řídí především Všeobecnými smluvními podmínkami provozu služeb FORPSI v aktuálním znění a případnými speciálními smluvními podmínkami pro jednotlivé služby (Smluvní podmínky registrace a správy domén u FORPSI, Provozní řád serveroven FORPSI, Smluvní podmínky pro dealery služeb FORPSI, Reklamační řád - souhrnně označované jako „Další smluvní podmínky FORPSI“) či jejich dodatky nebo písemnými dodatky k této Smlouvě, a dále zejména obchodním a občanským zákoníkem České republiky v platném znění se všemi souvisejícími dodatky.
 • 2. Zákazník objednáním služby od Provozovatele potvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými smluvními podmínkami provozu služeb FORPSI, s Dalšími smluvními podmínkami FORPSI vztahujícími se na objednané služby a se všemi dalšími podmínkami aplikovatelnými na uvedený smluvní vztah a projevuje s nimi svůj úplný a neodvolatelný souhlas a akceptaci.

VII. Služba

 • 1. Službou se rozumí veškeré konkrétní služby objednané Zákazníkem z nabídky Provozovatele a potvrzené Provozovatelem.
 • 2. V současné době Provozovatel nabízí především následující služby:
  • 2.1. Registrace a správa doménových jmen
  • 2.2. Webhosting, kterým se rozumí sdílený hosting internetových stránek, emailů a dalších služeb pro vlastní doménu.
  • 2.3. Serverhosting
   • a) Dedikovaný server, kterým se rozumí pronájem vyhrazeného hardware a zabezpečení jeho provozu - připojení k síti internet, napájení a chlazení.
   • b) Virtuální server, kterým se rozumí pronájem sdíleného datového prostoru, ve kterém je provozován serverový operační systém.
   • c) Housing, kterým se rozumí pronájem fyzického místa pro server a zabezpečení provozu serveru - připojení k síti internet, napájení a chlazení.

Výčet služeb se může změnit podle aktuální nabídky Provozovatele.

VIII. Objednávka

 • 1. Uzavřením Smlouvy dává Zákazník najevo svůj souhlas a porozumění s tím, že je povinen do Objednávky a případných dalších formulářů či listin uvádět pouze pravdivé a aktuální údaje o sobě a v případě jejich změny je povinen bez zbytečného odkladu provést nebo řádným způsobem zajistit jejich aktualizaci v databázi Provozovatele. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze Provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na Provozovateli vymáhat.
 • 2. Po uzavření Smlouvy a splnění případných dalších náležitostí (například uhrazení služby nebo doručení všech potřebných dokumentů nebo souhlasů) je Zákazníkovi zřízena a zprovozněna objednaná služba a Zákazník zároveň získává svůj unikátní přístup do administračních rozhraní, odkud spravuje své služby a jejich rozsah a taktéž veškeré kontaktní údaje. Ke každé zprovozněné službě Zákazník od Provozovatele získá přístupové údaje nutné k využívání služby.
 • 3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat Smlouvu s Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas a není-li k tomuto písemně zmocněn. Zákazník nese plnou zodpovědnost za veškeré objednávky, změny a úpravy, které byly provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jemu přidělených přihlašovacích údajů do této administrace. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám nejvyšším možným způsobem zabezpečit své přihlašovací údaje, používané technologie, jakož i další citlivé informace sdělené mu ze strany Provozovatele, a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami. V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je Zákazník oprávněn sám některé ze svých přístupových údajů měnit dle svého uvážení.
 • 4. Provozovatel není nijak zodpovědný za zneužití přihlašovacích údajů Zákazníka nebo osobních údajů Zákazníka či třetích stran, na základě kterých přijal a akceptoval objednávku služby nebo provedl jakoukoli požadovanou změnu či úpravu již existujících záznamů a služeb, pakliže toto zneužití nezpůsobil sám Provozovatel. Za zneužití těchto údajů ze strany Provozovatele nemůže být považováno jejich zaslání Zákazníkovi na jím uvedený kontaktní email po zřízení služby, ani jejich opětovné zaslání či sdělení Zákazníkovi poté, co o jejich opakované sdělení požádá a bude dostatečným způsobem ověřena oprávněnost jeho požadavku.
 • 5. Zákazník se zavazuje bez zbytečného odkladu a prokazatelným způsobem vyrozumět Provozovatele v případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení jeho přístupových práv.
 • 6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv i bezdůvodně od Zákazníka vyžadovat doklady včetně ověřených písemností, listin a podpisů k prokázání jakékoliv skutečnosti pro Provozovatele významné zejména pro uzavření Smlouvy, ukončení Smlouvy, trvání Smlouvy, změny Smlouvy, jakož i pro potvrzení pokynů Zákazníka.
 • 7. Provozovatel je oprávněn odmítnout uzavřít Smlouvu se Zákazníkem, pokud požadavky Zákazníka jsou zcela nepochybně v rozporu se zákonem.
 • 8. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude na kontaktní email zasílat obchodní sdělení a informace o novinkách ve své nabídce. Takový email splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Zákazník dále souhlasí s tím, že Provozovatel může použít informace o Zákazníkovi (s výjimkou osobních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) pro své marketingové účely. Jedná se především o uvedení Zákazníka v referencích Provozovatele včetně možného výňatku z emailové korespondence.

IX. Ochrana osobních údajů

 • 1. Provozovatel potvrzuje, že splňuje všechny zákony požadované předpoklady, které se týkají ochrany osobních údajů, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník souhlasí se zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (GDPR) a zák. č. 110/2019Sb. v platném znění.
 • 2. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se Zákazníkem a marketingových akcí Provozovatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Provozovatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem Provozovateli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (GDPR). Zákazník dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu INTERNET CZ, a.s. Ktiš 2, 384 03 Ktiš. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům a má právo tento souhlas odvolat.

X. Provoz a reklamace

 • 1. Provozovatel zajistí provoz služeb tak, jak vyplývá z jejich specifikace na stránkách FORPSI, vždy s nejvyšším úsilím na zajištění jejich maximální dostupnosti a využitelnosti. V případě úplné nebo částečné nefunkčnosti služby zajistí Provozovatel v rámci svých možností bez zbytečného odkladu znovuobnovení funkčnosti. Pokud není ve specifikaci služby uvedeno jinak, neposkytuje k ní Provozovatel bezplatný zkušební provoz. Součástí poskytovaného servisu je provoz zákaznické podpory, na kterou se Zákazník může obrátit se svými dotazy, požadavky, či připomínkami. Provoz zákaznické podpory je u jednotlivých služeb zajišťován v souladu a v rozsahu s nabízenými službami. Zákaznická podpora zajišťuje veškerou komunikaci se Zákazníky a přijímá jejich požadavky, ale není oprávněná řešit požadavky nad rámec zákaznické podpory. Zákaznická podpora není technickou podporou pro Zákazníky.
 • 2. Provozovatel komunikuje se Zákazníkem především prostřednictvím svých internetových stránek www.forpsi.com, administračním rozhraním zákazníka a dále pomocí emailu či telefonu. Zákazník s Provozovatelem komunikuje prostřednictvím svého administračního rozhraní, běžnou emailovou poštou, běžnou listovní poštou, prostřednictvím chatu, faxu či telefonu. Provozovatel může pro zajištění požadavku Zákazníka zejm. jakéhokoli zásahu do Zákazníkova uživatelského účtu a/nebo v něm evidovaných služeb, vyžadovat ze strany Zákazníka autorizovaný způsob komunikace nebo zaslání žádosti doporučeným dopisem s úředně ověřeným podpisem Zákazníka. V případě nedodržení nutné autorizace má Provozovatel právo požadavek na změnu odmítnout.
 • 3. Provozovatel si vyhrazuje právo operativně provádět nutné zásahy na své síti a na svém hardwarovém a softwarovém vybavení, jejichž pomocí provoz služeb zajišťuje. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě zjištění jakéhokoli závažného problému (např. požár atp.), který ohrožuje osoby a/nebo funkčnost provozovaných služeb a/nebo sítě, má Provozovatel právo okamžitě a zcela zastavit provoz poskytovaných služeb tak, aby bylo možné bez zbytečného odkladu odstranit příčinu problému. Zároveň má Provozovatel právo v případě takovéto situace informovat Zákazníka o všech skutečnostech až po zajištění bezpečnosti osob a provozu.
 • 4. Provozovatel je oprávněn změnit přístupové údaje, upravit parametry služby nebo analyzovat data služby i bez souhlasu zákazníka a to za předpokladu, že je toto opatření nutné k zajištění řádného poskytování příslušné služby nebo zajištění bezproblémového provozu souvisejícího zařízení a softwarového vybavení. V případě podezření týkajícího se porušení povinností Zákazníka je Provozovatel oprávněn provést kontrolu dat a přerušit či omezit provoz příslušné služby. O tomto je povinen Zákazníka bezodkladně informovat.
 • 5. Zákazník může používat pouze zařízení, která nenaruší provoz sítě Provozovatele, nejsou v rozporu se zákonem a chráněnými právy třetích osob a splňují všechny homologační a jiné požadavky na používání v ČR. Zákazník si pořídí nezbytný hardware a software potřebný pro přístup do sítě a učiní veškerá opatření k ochraně svých dat, jakožto opatření k zabránění průniku do jeho sítě a k jeho zdrojům. Zákazník zodpovídá za funkčnost svých zařízení a dalších prostředků potřebných k přístupu do sítě Internet.
 • 6. Jestliže Zákazník odstranil příčiny, pro které byly pozastaveny služby, Provozovatel neprodleně do 2 pracovních dnů obnoví jejich poskytování.
 • 7. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zákazník ve lhůtě 14 dnů od přerušení poskytovaných služeb neodstraní příčiny, pro které bylo poskytování služeb přerušeno. Rozhodnutí o využití tohoto oprávnění je na Provozovateli.
 • 8. Odstoupení nabývá platnosti dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Provozovatel negarantuje doručení oznámení Zákazníkovi, odeslání na kontaktní emailovou adresu Zákazníka je považováno za doručení.
 • 9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za data, která zveřejňuje zákazník v síti Internet, ani za data, která zákazník v této síti získá. Provozovatel nenese odpovědnost za bezpečnost počítačové sítě (intranetu) zákazníka. Provozovatel neodpovídá za obsah přenášených dat.
 • 10. Zákazník ohlašuje závady a poruchy na nonstop zákaznickou podporu Provozovatele prostřednictvím telefonu, emailu, faxu nebo jiným komunikačním kanálem, který má Provozovatel se Zákazníkem sjednán, a to na kontakty uvedené na stránkách Provozovatele. Zákazník je povinen ohlásit své identifikační údaje dle jím využívané služby, na které závadu zjistil, a to dle níže uvedených ustanovení pro danou službu.
 • 11. Provozovatel je oprávněn zamezit šíření dat, která Zákazník poskytuje v rozporu s těmito Všeobecnými Podmínkami a obecně platnými právními předpisy a normami. Provozovatel má právo provádět kontroly připojeného koncového zařízení z hlediska shodnosti druhu a typu zařízení a způsobu jeho zapojení a připojení.
 • 12. Provozovatel se zaručuje odstraňovat Zákazníkem nahlášené závady na síti Provozovatele v nejkratším možném termínu. Pokud bude při odstraňování závady nebo poruchy zjištěno, že tato závada nebo porucha není na síti Provozovatele, ale na zařízeních Zákazníka, má Provozovatel právo na náhradu veškerých vzniklých nákladů a výdajů.
 • 13. Provozovatel nenese odpovědnost za informace a údaje uvedené Zákazníkem nebo za informace a údaje Zákazníkem prostřednictvím služeb Provozovatele zveřejňované či zpřístupňované.
 • 14. Provozovatel není povinen kontrolovat obsah webu, dat a informací šířených Zákazníkem.
 • 15. Zákazník nemá nárok na náhradu škod souvisejících s jakýmkoliv výpadkem nebo přerušením provozu poskytovaných služeb, ale má pouze nárok na stanovenou kompenzaci neuskutečněného provozu. Rozsah kompenzace za neuskutečněný provoz je omezen (maximální částka kompenzace je shodná s měsíčním poplatkem), a je určen jako poměrná sleva z provozního poplatku a to v rozsahu, který poměrně odpovídá rozsahu neuskutečněného provozu. Kompenzace může mít po dohodě mezi Provozovatelem a Zákazníkem jinou formu. Na kompenzaci Zákazník nemá nárok, pokud z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré Zákazníkovi poskytované služby Provozovatelem, Smlouva je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně prokazatelným způsobem neprovede reklamaci nefunkčnosti služby.
 • 16. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje kompenzace) za poruchy v provozu služeb, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy a odstávky:
  • - způsobené technickým nebo jiným problémem některého subdodavatele,
  • - vyplývající z problémů, které způsobuje některý ze Zákazníků Provozovatele,
  • - jejichž příčinou je vyšší moc.

  Za vyšší moc se považují dle těchto podmínek zejména případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany ani nemohou ovlivnit, jako např. živelné pohromy, stávky, povstání, mobilizace, válka, neočekávané výpadky dodávek elektrické energie nezaviněné účastníky apod.

 • 17. Provozovatel neručí Zákazníkům ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené nefunkčností nebo přerušením poskytované služby, poškozením nebo ztrátou dat či poškozením serverů, software nebo hardware. Služba poskytovaná prostřednictvím sítě Internetu sama o sobě vylučuje (vzhledem k technické podstatě Internetu) možnost jakékoli záruky na vlastní provoz, tedy například dosažitelnosti webových stránek z kteréhokoli místa připojení, doručitelnosti emailů, zajištění provozu Internetového připojení a zachování soukromí.
 • 18. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že hovory či jiná forma komunikace mezi ním a Provozovatelem mohou být nahrávány či jinak monitorovány z důvodů zkvalitnění služeb.
 • 19. Zákazník se zavazuje sdělit bez zbytečného odkladu Provozovateli jakékoliv poruchy či přerušení provozu, závady zjištěné na zařízení Provozovatele nebo na svém zařízení, ztrátu nebo poškození tohoto zařízení.
 • 20. Za začátek poruchy je považován okamžik jejího nahlášení účastníkem Provozovateli způsobem uvedeným v těchto podmínkách, nebo okamžik zjištění poruchy Provozovatelem, přičemž hledisko počátku poruchy je fakt, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.
 • 21. Zákazník se zavazuje jakékoliv reklamace dodávaných služeb reklamovat vůči Provozovateli způsobem, který je popsán v čl. XVII písm. A bod 4 odst. a), když tento postup platí pro všechny Zákazníky. Práva z odpovědnosti za vady jsou uvedena v čl. XVII písm. A bod 3. Lhůta pro vyřízení reklamace má být přiměřená povaze a rozsahu vadu.

XI. Odstávky

 • 1. Provozovatel si vyhrazuje právo provést u každé služby plánovanou odstávku v rozsahu stanoveném na stránkách FORPSI. Odstávka slouží především k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru a údržbě, opravám či výměně hardwaru a/nebo jiných technických zařízení nutných k provozu dané služby. Pokud Provozovatel předpokládá nutný zásah do hardware nebo software strojů, na kterých je některá z nabízených služeb provozována, nebo které s provozem služby bezprostředně souvisejí, a pokud tento zásah omezí funkčnost služby v jednorázovém rozsahu delším než 30 minut, tak tuto plánovanou odstávku Provozovatel oznámí adekvátním způsobem nejpozději 24 hodin před jejím započetím. Za adekvátní způsob se považuje zveřejnění informace o plánované odstávce na Internetových stránkách Provozovatele. Pokud Zákazník předem vyžaduje navíc zasílání těchto informací, bude mu zpráva odeslána na jeho kontaktní email. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že při provádění odstávky na straně Provozovatele či při výpadku služby vlivem dalších okolností, může dojít ke ztrátě dat Zákazníka. Zákazník je sám zodpovědný za zálohování dat umístěných nebo provozovaných na zařízeních Provozovatele a Provozovatel za jejich ztrátu nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel negarantuje doručení oznámení Zákazníkovi, odeslání na kontaktní emailovou adresu Zákazníka je považováno za doručení.
 • 2. Provozovatel provede odstávku v nejkratší možné míře a pokud možno v době nižšího provozu, tedy především v nočních hodinách, o víkendech či svátcích. Z takto provedených odstávek Zákazníkovi v případě předem hlášené odstávky nevzniká žádný nárok na jakoukoli náhradu neuskutečněného provozu ani případných souvisejících škod.

XII. Vyloučení z provozu

 • 1. Zákazník se zavazuje zdržet se prostřednictvím služeb Provozovatele zejména:
  • 1.1. Nabízení nebo šíření obsahu, jakož i provozování činností a služeb, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, evropským právem a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána.
  • 1.2. Propagování potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů.
  • 1.3. Nabízení nebo šíření nezákonného pornografického materiálu.
  • 1.4. Provozování warez, gamez, crack serverů anebo obsahů s podobným zaměřením.
  • 1.5. Provozování download serverů, chat serverů, serverů nabízejících nelegálně získaný software za účelem jeho prodeje, a poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám.
  • 1.6. Provozování aplikací zaměřujících se na rozesílání spamu.
  • 1.7. Porušování autorských a jiných práv třetích osob, včetně ostatních práv duševního vlastnictví.
  • 1.8. Používání a šíření nástrojů, které by ohrožovaly bezpečnost sítě internet.
  • 1.9. Zatěžování serverů Provozovatele příliš vytěžujícími skripty nebo aplikacemi či jinak bránit funkcím serverů, nebo provozovat skripty nebo aplikace, které by mohly jakkoli poškodit Provozovatele či třetí osobu.
  • 1.10. Využívání jiných než Provozovatelem přidělených či odsouhlasených prostředků.
 • 2. Provozovatel bez předchozího prokazatelného písemného souhlasu neposkytuje služby Zákazníkům, kteří jednají tak, že nabízejí obsah, sdílejí obsah nebo stahují obsah:
  • - který je v rozporu s právním řádem České republiky a/nebo platnými mezinárodními úmluvami, kterými je příslušná země vázána;
  • - kterým porušují autorská, patentová, průmyslová nebo jiná podobná práva;
  • - kterým dochází k nelegálnímu získávání nebo šíření software (a jiných počítačových programů) za účelem distribuce (úplatné nebo neúplatné) tohoto nelegálně získaného nebo distribuovaného software třetím osobám (například warez, crack a podobná zaměření);
  • - který lze označit jako spam, který slouží k rozesílání spamu, odkazuje na spam, přičemž je z provozu vyloučeno i provozování služeb Zákazníkům, kteří jsou spojováni a publikováni v souvislosti s pojmem spam;
  • - který obsahuje nedovolené aplikace a skripty, případně který přetěžuje databázové systémy nebo způsobuje špatnou funkci serverů;
  • - který přetěžuje infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware Provozovatele nebo případně jiných osob;
  • - který ohrožuje soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě Internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných uživatelů sítě Internet (například prostřednictvím virů, generátorů hesel apod.);
  • - který lze označit jako hudební, zvukové, obrazové, filmové a jiné podobné soubory, k nimž Zákazník nemá oprávnění nebo autorská práva či jiná práva k jejich šíření a distribuci;
  • - který obsahuje jakékoli informace, poškozující dobré jméno Provozovatele a/nebo jeho pracovníků;
  • - který je vlastnictvím společností FORPSI a Zákazník jej šíří bez písemného svolení Provozovatele;
  • - který je součástí poskytované služby Zákazníkovi, přičemž Zákazník nemá od Provozovatele písemné svolení k poskytování služby nebo její části třetím osobám;
  • - který může vzbudit dojem, že Zákazník jedná jménem některé ze společností FORPSI, přestože není oprávněným spolupracovníkem společností FORPSI;
  • - kterým jsou přímo či nepřímo poškozována jakékoliv práva třetích osob;
  • - který je v rozporu s dobrými mravy;
  a dále cokoli, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Provozovatele.
 • 3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou Provozovateli, jeho dalším Zákazníkům nebo třetím stranám. Tato klauzule se týká všech výše uvedených případů, především však umístěním nevhodných či zakázaných skriptů, které přetěžují a zpomalují servery Provozovatele, hostování stránek s nepovoleným obsahem, přetěžování připojení (například nelegálním stahováním hudby a filmů apod.), spamu a dalších činností, které jsou v rozporu se Smlouvou, obecně uznávanými pravidly, obecnými právními předpisy a obecně uznávanými způsoby využívání Zákazníkem objednané služby a smluvními podmínkami, které s danou službou souvisejí. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci ochrany provozu poskytovaných služeb může Provozovatel v rámci své politiky provozu upravit nastavení poskytovaných služeb tak, aby v maximální možné míře zabránil jejich možnému zneužití.
 • 4. Provozovatel má při zjištění porušení zákazů ze strany Zákazníka či jiného závadného jednání Zákazníka právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytování služby Zákazníkovi, ukončit smluvní vztah výpovědí bez výpovědní lhůty a zároveň má Provozovatel právo vyžadovat náhradu ve výši odpovídající rozsahu způsobené škody. Cena uhrazená Zákazníkem i na období jím nevyužité po zrušení poskytované služby se Zákazníkovi nevrací a sjednává se jako jednorázová sankce za porušení povinností Zákazníka.
 • 5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel využívá software, který automaticky opravuje a případně odstraňuje zranitelnosti, malware a viry v souborech ve webovém prostoru Zákazníka. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nenese odpovědnost za přímé či nepřímé škody způsobené tímto softwarem jako například přerušení poskytování služby, zpomalení internetových stránek či ztráty dat.

XIII. Změna nabídky

 • 1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit aktuální nabídku poskytovaných služeb, včetně cen nebo jakékoliv parametry poskytovaných služeb (včetně služeb již existujících), a to s okamžitou účinností, přičemž Zákazníkům, kteří mají uhrazenou službu, jsou podmínky služby zachovány po celou dobu již dříve uhrazeného období v původním rozsahu. Provedením platby za službu, která byla Provozovatelem změněna, pro další období, dává Zákazník najevo svůj souhlas s provozem služby dle aktuálně platné nabídky pro tuto službu.
 • 2. Provozovatel má právo kdykoli uplatnit na standardně poskytovanou službu tzv. akční nabídku, a to například poskytnutím nové služby či nové doplňkové služby ke stávajícím variantám za zaváděcí ceny, uplatněním časově omezeného zvýhodnění dané služby např. jejím zlevněním, dále snížením nebo odpuštěním zřizovacího poplatku, zvýhodněním zvýšenou využitelností služby, anebo poskytnutím vybrané doplňkové služby či technologie bezplatně apod. včetně jakékoli kombinace několika typů zvýhodnění zároveň. Služby zřízené v rámci akční nabídky se řídí zveřejněnými podmínkami akční nabídky, a to po dobu určenou Provozovatelem. Veškeré služby, které jsou v okamžiku zveřejnění akční nabídky již zřízeny, anebo jsou objednány až po ukončení platnosti akční nabídky, nemají nárok na získání zvýhodněných podmínek. Možnost změny existující běžné služby Zákazníka na službu dle specifikace akční nabídky určuje Provozovatel a tato změna není ze strany Zákazníka jakkoli vymahatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejněné akční nabídky kdykoli změnit, prodloužit či předčasně ukončit bez nároku na náhradu.
 • 3. Provozovatel má právo kdykoli úplně odebrat jakoukoli službu ze své nabídky. Zákazník, který službu odebranou z nabídky využívá, má nárok na její provoz v původním rozsahu, nikoli však na její úpravy, rozšíření či změny. Zákazník má možnost dohodnout s Provozovatelem převod takovéto své služby na některou ze služeb dle aktuální nabídky Provozovatele. Provozovatel může Zákazníka vyzvat ke změně služby dle své aktuální nabídky k určitému datu, po jehož uplynutí bude provoz původní služby ukončen. Nezmění-li Zákazník na základě této výzvy Provozovatele využívanou službu, nemá nárok na vrácení plateb, které v souvislosti s provozem služby původní uskutečnil.
 • 4. Za dostatečnou informaci o změně nabídky dle tohoto odstavce se považuje patřičná úprava na stránkách Provozovatele.

XIV. Platby

 • 1. Provoz služby je ze strany Provozovatele zajištěn po uzavření Smlouvy se Zákazníkem, a to na období, které Zákazník v Objednávce zvolil. Svůj zájem na prodloužení provozu již existující služby u Provozovatele dává Zákazník najevo tím, že řádně a včas uhradí výzvu k zaplacení dalšího období, kterou automaticky nebo na základě objednávky Zákazníka vygeneruje Provozovatel a to v rozsahu odpovídajícím typu služby včetně veškerých případných doplňkových služeb tak, jak je Zákazník v okamžiku vystavení obnovovací faktury využívá. Splatnost vystavených faktur je dohodnuta na 10 kalendářních dní.
 • 2. Pokud není uvedeno jinak, má Zákazník možnost změnit způsob provozu nebo rozsah objednané služby pro další období, zejména přidáním či ubíráním dodatečných služeb apod., a to v rozsahu, který odpovídá aktuální nabídce služeb Provozovatele. Zákazník má právo měnit obsah nebo rozsah poskytované služby pro další zvolené období kdykoliv před datem expirace již provozované služby. Účinnost změn obsahu nebo rozsahu poskytované služby je od prvního dne příštího období. V případě požadavku na okamžitou změnu je zákazník povinen uhradit poplatek za zpoplatněný provoz doplňkové služby do aktuálního data expirace služby, k níž doplňkovou službu přiobjednává. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že se délka fakturačního období doplňkové služby řídí fakturační periodou hlavní služby, není-li výslovně uvedeno jinak. Doplňková služba bude Zákazníkovi poskytnuta neprodleně po řádném přijetí platby za tuto službu na účet Provozovatele. O blížícím se datu expirace služby může být Zákazník ze strany Provozovatele informován odpovídajícím způsobem a to zejména zveřejněním informace v administračním rozhraní Zákazníka, případně zasláním zprávy na Zákazníkův kontaktní email. Nedojde-li k řádné a včasné úhradě výzvy k zaplacení dalšího období, považuje se služba (není-li speciálními smluvními podmínkami či písemnou smlouvou uvedeno jinak) za vypovězenou se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
 • 3. Zákazník se zavazuje uhradit cenu platnou podle ceníku i za služby, které využil nad sjednaný limit.
 • 4. Dokončením objednávky jakékoli služby nabízené Provozovatelem vyjadřuje Zákazník svůj zájem na získání a využívání objednané služby, a zároveň porozumění obsahu nabídky, na jejímž základě Zákazník objednávku uskutečnil. V případě potřeby může bližší informace ke konkrétní nabídce Zákazník získat především ve Znalostní bázi Provozovatele, případně dotazem na zákaznickou podporu Provozovatele. Dokončením objednávky vyjadřuje Zákazník také svůj souhlas s cenou, která je na tuto službu uplatňována. Ceny za služby jsou stanoveny na základě ceníku, který je umístěn na internetových stránkách Provozovatele a který je aktuálně platný. Pokud není na stránkách uvedeno jinak, jsou nabízené ceny služeb zveřejňovány bez DPH. Na základě dokončené objednávky zašle Provozovatel Zákazníkovi na kontaktní email informace potřebné pro provedení platby za objednanou službu, případně ho o nové pohledávce informuje i dalším vhodným způsobem. Cena se může změnit na základě nově vydaného ceníku.
 • 5. Pokud není speciálními smluvními podmínkami ke konkrétní službě stanoveno jinak, fakturuje se zálohově dopředu, přičemž se služba zřídí (nebo je prodloužena) až v okamžiku, kdy má Provozovatel na svém bankovním účtu dispoziční práva k platbě přijaté od Zákazníka.
 • 6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu budou objednané služby zprovozněny až po přijetí sjednané a identifikovatelné platby za službu na účet Provozovatele. Pokud platba za objednané služby nebude na účet Provozovatele připsána do 30 dnů od data vyfakturování, bude celá objednávka stornována. Pokud se jedná o prodloužení již existující služby, bere Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nedojde k včasné a řádné úhradě nové výzvy k platbě (vztahující se na další období), tak po uplynutí uhrazeného období se služba (není-li speciálními smluvními podmínkami či písemnou smlouvou uvedeno jinak) považuje za vypovězenou a provoz poskytovaných služeb bude ukončen. A to vždy bez jakéhokoli nároku na náhradu případných škod Provozovatelem.
 • 7. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám zodpovědný za včasné provedení platby Provozovateli, a to ve správné výši, pod správným variabilním symbolem a na správný bankovní účet. Jakýkoli poplatek související s uskutečněním platby musí být uhrazen na straně Zákazníka, nikoli Provozovatele. Jedná se především např. o poplatek za odchozí platbu, poplatek za mezinárodní platbu, poplatek za platbu on-line platební kartou apod. Pokud Zákazník neprovede platbu řádně, nebude možné přijatou platbu na straně Provozovatele identifikovat a služba bude považována za neuhrazenou se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Provozovatel zajišťuje včasné informování Zákazníka o nutném provedení platby, a to doručením oznámení na kontaktní email Zákazníka nebo zobrazením informace k platbě v administračním rozhraní.
 • 8. Po připsání platby ze strany Zákazníka na účet Provozovatele vystaví Provozovatel na uskutečněnou platbu řádný daňový doklad, který Zákazníkovi dodá způsobem, který je v souladu s příslušnými ustanoveními právního řádu. Zákazník výslovně souhlasí ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zák. č.235/2004 Sb. v platném znění s tím, aby daňový doklad byl vystaven v elektronické podobě a zaslán prostřednictvím emailové pošty nebo zpřístupněn v administraci ve vhodném elektronickém formátu. Provozovatel může rovněž zaslat daňové doklady jiným vhodným způsobem. K cenám se účtuje DPH dle platných právních předpisů. V souladu s těmito předpisy se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění.
 • 9. Zákazník má možnost kdykoli zažádat o předčasné ukončení provozu zprovozněné služby, a to k tomu určeným formulářem ze svého administračního rozhraní. Pokud Zákazník nevyužívá nebo nadále nechce využívat zprovozněnou službu v objednaném rozsahu, nemá nárok na jakékoli navrácení dříve uskutečněných plateb, které provedl ve prospěch Provozovatele v souvislosti s takovouto službou.
 • 10. Zákazník je oprávněn písemně reklamovat vystavené daňové doklady do 15 dnů od jejich obdržení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel

XV. Individuální řešení služeb

XV. A) Domény

 • 1. Na základě řádně vyplněné a odeslané objednávky domény a uhrazení stanoveného poplatku je Zákazníkovi ze strany Provozovatele zajištěna příležitost k registraci zvoleného doménového jména. Doménové jméno má Zákazník zakoupené do užívání od správce doménového jména, jímž je příslušný registrátor. Prostřednictvím Provozovatele platí Zákazník registrátorovi poplatky z provozu doménového jména. Provozovatel je technickým správcem domény, nikoli jejím vlastníkem nebo plátcem.
 • 2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel může u některých doménových koncovek vyžadovat od Zákazníka osobní údaje (např. rodné číslo nebo číslo osobního dokladu), bez nichž není možné registraci domény u registrátora provést. Zákazník je rovněž srozuměn s tím, že v případě některých domén musí provést další nutné kroky pro řádné zaregistrování domény, jako např. provést úředně ověřený souhlas s pravidly registrace domén či Provozovateli doručit fotokopii svých osobních dokladů apod.
 • 3. Zákazník bere na vědomí, že možnost registrace jím objednané domény je závislá na včasném provedení sjednané platby a doručení případných dalších dokumentů Provozovateli, a následně Provozovatelem registrátorovi domény a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči Zákazníkovi v případě, že je zvolené doménové jméno registrováno na jiného zájemce z důvodu rychlejšího splnění všech nutných podmínek pro provedení registrace (zejména zaslání všech potřebných dokumentů, potvrzení všech potřebných souhlasů nebo včasné přijetí řádné platby od Zákazníka na účet Provozovatele). Žádosti o registraci domén jsou vyřizovány chronologicky v pořadí, ve kterém dojde ke splnění všech předpokladů pro řádnou registraci doménového jména (zejména kdy Zákazník dodá dokumenty, potvrdí souhlasy a Provozovatel obdrží platbu).
 • 4. Veškerá další ujednání týkající se registrace a správy doménových jmen jsou obsažena v dokumentu Smluvní podmínky registrace a správy domén u FORPSI, který je nedílnou součástí každé objednávky doménového jména a kterými se smluvní vztah spolu s těmito všeobecnými podmínkami rovněž řídí.
 • 5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud Provozovatel není přímo registrátorem domény, platí pro pravidla s touto doménou rovněž pravidla registrátora této domény. Jedná-li se o registrátory zahraniční, souhlasí Zákazník s tím, že pravidla nebudou uvedena v českém jazyce.

XV. B) Webhosting

 • 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu bude objednaný typ webhostingu, a/nebo objednaná doplňková služba k webhostingu zřízena až po přijetí zřizovací platby na účet Provozovatele dle odst. XIII. Platby těchto Podmínek. Zároveň Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že neobnovením provozu zřízených služeb, tj. neprovedením úhrady provozu na další období, dojde na straně Provozovatele k zastavení jejich provozu a následnému zrušení bez nároku na jakoukoli náhradu dle odst. XIII. Platby těchto Podmínek.
 • 2. Prostor, který je v rámci služeb webhostingu deklarován jako neomezený, je určen k ukládání dat v souborech, jež jsou součástí webové prezentace nebo webové aplikace. Zálohy, archivy, soukromé fotogalerie, repozitáře a podobná data nejsou součástí webového prostoru. Pokud má provozovatel pochybnosti, že data ve webovém prostoru nesplňují uvedené podmínky, vyhrazuje si právo požádat Zákazníka o prověření a nápravu stavu. V případě odmítnutí řešení situace ze strany Zákazníka bude toto Provozovatelem pokládáno za porušení Všeobecných smluvních podmínek provozu služeb FORPSI.

XV. C) Balíčky a SuperBalíčky

 • 1. Služba Balíček/SuperBalíček je komplexní služba, která v sobě zahrnuje jak registraci vybraného doménového jména, tak poskytování webhostingových služeb dle specifikace varianty Balíčku/SuperBalíčku zvoleného Zákazníkem uvedené na stránkách FORPSI. Služba je poskytována jako nerozdělitelný celek služeb. Provozovatel neručí za funkčnost služby v případě zásahu provedeným Zákazníkem, který narušuje komplexnost služby např. změna DNS, změna DNS záznamu a přeregistrace domény.
 • 2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu bude objednaný typ Balíčku/SuperBalíčku, a/nebo objednaná doplňková služba k Balíčku/SuperBalíčku zřízena až po přijetí zřizovací platby na účet Provozovatele dle odst. XIII. Platby těchto Podmínek. Zároveň Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že neobnovením provozu zřízených služeb, tj. neprovedením úhrady provozu na další období, dojde na straně Provozovatele k zastavení jejich provozu a následnému zrušení bez nároku na jakoukoli náhradu dle odst. XIII. Platby těchto Podmínek.
 • 3. Poskytování služby Balíček/SuperBalíček se dále řídí Smluvními podmínkami registrace a správy domén u FORPSI, kde jsou obsažena ujednání týkající se registrace a správy doménových jmen. Smluvní podmínky registrace a správy domén u FORPSI jsou aplikovány na každou objednávku služby Balíček/SuperBalíček a tvoří její nedílnou součást.

XV. D) Serverhostingové služby

 • 1. Provozovatel zajistí provoz zvolené serverhostingové služby (Virtuální server, Dedikovaný server či Housing) pro Zákazníka a to dle specifikací jednotlivých služeb vyplývajících z parametrů serverhostingové služby tak, jak jsou uvedeny na stránkách FORPSI a dle konkrétních sjednaných požadavků, které Zákazník uvedl do objednávky a na kterých se s Provozovatelem služby dohodl. Podmínky poskytování serverhostingových služeb se řídí zejména popisem služby na stránkách FORPSI u příslušné varianty služby.
 • 2. Zákazník bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za veškeré informace a obsahy ukládané na dedikovaném serveru, je správcem této služby i poskytovatelem dalších služeb na uvedeném serveru a že je ve smyslu zák. č.480/2004 Sb. poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých.
 • 3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě včasného a řádného neuhrazení provozu objednané služby se vystavuje riziku postihu zastavením provozu služby ze strany Provozovatele, přičemž nese sám plnou zodpovědnost za škodu či újmu, která mu bude v důsledku jeho jednání a následného odpojení služby způsobena.
 • 4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel žádným způsobem neručí a nenese odpovědnost za technické či jiné potíže způsobené provozem operačního systému serveru a dalších aplikací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku jeho zásahu do provozovaných aplikací či celého Zákazníkova serveru. Provozovatel neodpovídá za vznik poruch, závad nebo nefunkčnosti služby celé či částečné, pokud k těmto poruchám či závadám došlo na základě neodborného a neoprávněného zacházení ze strany Zákazníka nebo třetích osob.
 • 5. U služeb, na které je uplatňovaná agregace, negarantuje Provozovatel dosažení plné objednané rychlosti, ale pouze dosažení rychlosti po uplatnění agregace. Uplatnění agregačního poměru na službu není důvodem k ukončení smluvního vztahu.

a) Virtuální server

 • 1. Služba Virtuální server umožňuje Zákazníkovi pronajmout si část serveru ve vlastnictví Provozovatele, a na tomto prostoru provozovat aplikace dodané Provozovatelem na základě uskutečněné objednávky zvoleného typu Virtuálního serveru, případně také další Zákazníkem zvolené aplikace, které chce v síti Internetu provozovat, a které na prostor svého Virtuálního serveru sám umístí. Provozované aplikace nesmějí být v rozporu s uzavřenou Smlouvou ani platnými legislativními normami. Podmínky poskytování služby Virtuální server se řídí zejména popisem služby na stránkách FORPSI u příslušné varianty služby.
 • 2. Zákazník je sám zodpovědný za správně prováděnou správu jím zvolených aplikací v prostoru Virtuálního serveru.
 • 3. Poskytovatel není zodpovědný za jakoukoliv ztrátu či poškození dat umístěných v prostoru Virtuálního serveru, bez ohledu na to, jakým způsobem ke ztrátě či poškození došlo.
 • 4. Za účelem ověření využívaného softwarového řešení či případného auditu licencování přidělených softwarových prostředků se Zákazník zavazuje poskytnout veškerou součinnost Poskytovateli služeb, a to takovým způsobem, že umožní či na požádání Poskytovatele zajistí na Virtuálním serveru instalaci a spuštění příslušných nástrojů a skriptů zajišťujících ověření a kontrolu využívaných softwarových prostředků.

b) Dedikovaný server

 • 1. Služba Dedikovaný server umožňuje Zákazníkovi pronajmout si celý server (stroj) ve vlastnictví Provozovatele, a na tomto serveru provozovat aplikace dodané Provozovatelem na základě uskutečněné objednávky, případně také další Zákazníkem zvolené aplikace, které chce v síti Internetu provozovat a které na prostor svého Dedikovaného serveru sám umístí.
 • 2. Zákazník je sám zodpovědný za správně prováděnou správu jím zvolených aplikací v prostoru Dedikovaného serveru, monitoringu hardware Dedikovaného serveru a zálohování dat.
 • 3. Poskytovatel není zodpovědný za správu Dedikovaného serveru, za monitoring hardware Dedikovaného serveru, především diskového pole RAID, a za zálohu dat Zákazníka.
 • 4. Poskytovatel není zodpovědný za jakoukoliv ztrátu či poškození dat umístěných v prostoru Dedikovaného serveru, bez ohledu na to, jakým způsobem ke ztrátě či poškození došlo.
 • 5. Závady vzniklé na HW Dedikovaného serveru odstraní Provozovatel na základě Zákazníkova upozornění vždy bez zbytečného odkladu.
 • 6. Za účelem ověření využívaného softwarového řešení či případného auditu licencování přidělených softwarových prostředků se Zákazník zavazuje poskytnout veškerou součinnost Poskytovateli služeb, a to takovým způsobem, že umožní či na požádání Poskytovatele zajistí na dedikovaném serveru instalaci a spuštění příslušných nástrojů a skriptů zajišťujících ověření a kontrolu využívaných softwarových prostředků.

c) Housing

 • 1. Služba Housing umožňuje Zákazníkovi umístit do určených prostor Provozovatele na předem určenou pozici vlastní server typu tower či rack a připojit jej do sítě Provozovatele typem připojení zvoleným v objednávce. Na vlastní server Zákazník umístí jím zvolené aplikace, které chce v síti Internetu provozovat. Provozované aplikace nesmějí být v rozporu s uzavřenou Smlouvou ani platnými legislativními normami.
 • 2. Nedílnou součástí objednávky služby Housing je Provozní řád serveroven FORPSI, kterým je Zákazník i jím oprávněné osoby povinen se řídit.
 • 3. V případě zjištění závady na vlastním serveru je Zákazník oprávněn stroj v prostorách Provozovatele na místě opravit, případně stroj odnést k opravě mimo prostor serverovny a po jeho znovuzprovoznění jej na původní pozici opět navrátit. Provozovatel si vyhrazuje právo být o tomto záměru Zákazníka informován ihned. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nefunkčnost jeho vlastního serveru jej neopravňuje k vymáhání kompenzace neuskutečněného provozu na Provozovateli. Zákazník zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že odnesení serveru z prostor serverovny Provozovatele neznamená ukončení smluvního vztahu. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že případný dohodnutý zásah na jeho vlastním serveru ze strany zaměstnanců Provozovatele či jeho subdodavatelů bude Zákazníkovi zpoplatněn dle platného ceníku. Jedná se především o požadavek na zásah na serveru atp.
 • 4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za HW či SW Zákazníka, a to ani při požadavku na zásah (např. restart serveru, konfigurace PC atp.) ze strany Provozovatele či jeho smluvních partnerů.
 • 5. Zákazník má výslovně zakázáno provádět jakékoliv změny na technickém zařízení telekomunikační sítě včetně koncového bodu sítě, na koncovém zařízení v majetku Provozovatele, či do těchto zařízení zasahovat nebo je jakkoliv upravovat a přemisťovat. Porušení tohoto ustanovení je považováno za závažné porušení Smlouvy a opravňuje Provozovatele k okamžitému odstoupení od Smlouvy. Provozovatel je zároveň oprávněn vymáhat na Zákazníkovi veškeré způsobené škody.
 • 6. Zákazník je rovněž srozuměn s tím, že pokud neuhradí veškeré své závazky (zejména sjednané poplatky za objednané služby nebo případné náhrady způsobených škod), má Provozovatel nárok přerušit poskytování služby a uplatnit na Zákazníkův server zadržovací právo do doby, než budou veškeré pohledávky vyplývající ze služby řádně uhrazeny.
 • 7. Zařízení připojené nebo umístěné do serverovny bez předchozího písemného souhlasu ze strany Provozovatele bude okamžitě odpojeno. Každé zařízení má předem určenou pozici pro umístění, která je označena v serverovně, a je zakázáno umístit zařízení na jinou pozici, než která byla přidělena. Zároveň je zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat s jinými servery (nebo zařízeními) umístěnými v serverovně a to včetně manipulace s kabeláží (s výjimkou manipulace nutné pro připojení serveru či jiného zařízení Zákazníka na předem sjednanou pozici).
 • 8. V případě vypovězení nebo ukončení služby Housing je Zákazník povinen vyzvednout si server nejpozději do 7 dní od ukončení smluvního vztahu. V případě nevyzvednutí serveru v uvedeném termínu bude Zákazníkovi účtováno skladné dle ceníku Provozovatele za každý započatý týden. Pro případ, že si Zákazník nevyzvedne server do jednoho roku od ukončení smluvního vztahu, souhlasí Zákazník s prodejem serveru a bere na vědomí, že Provozovatel má právo server prodat vhodným způsobem na účet Zákazníka. Od výtěžku z prodeje, který je povinen Provozovatel bez zbytečného odkladu Zákazníkovi vydat, může si odečíst kromě skladného i vynaložené náklady spojené s prodejem. Nepodaří-li se věc opakovaně prodat, Zákazník souhlasí s likvidací serveru na své náklady.

XVI. Společná ustanovení

 • 1. Zákazník se zavazuje písemně informovat bez zbytečného odkladu Provozovatele o hrozbě vzniku škody a o její možné výši. Porušením tohoto závazku zaniká právo Zákazníka na náhradu škody.
 • 2. Ve všech případech, ve kterých vznikne odpovědnost Provozovatele za vzniklou škodu Zákazníkovi, a tato odpovědnost není vyloučena těmito smluvními podmínkami, anebo zákonem, a dojde k reálnému vzniku škody, je Provozovatel povinen hradit pouze prokazatelně vzniklou škodu, přičemž její maximální možná výše se sjednává na částku 30 000,- Kč, a to bez ohledu na to, zda skutečná škoda je vyšší.
 • 3. V případech, kdy Provozovateli vzniká právo na smluvní pokutu, je Provozovatel oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody a to i v rozsahu, ve kterém smluvní pokuta škodu převyšuje.
 • 4. Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí ve všech smluvních vztazích mezi Zákazníkem a Provozovatelem, nestanoví-li na konkrétní smluvní vztah speciální smluvní podmínky či zvláštní samostatné ujednání jinak.

XVII. Informace a některá zvláštní pravidla pro Zákazníky spotřebitele

A. Povinně sdělované informace

1. Provozovatel sděluje zákazníkovi, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 následující informace:

 • - Webové stránky Provozovatele www.forpsi.com obsahují údaje o totožnosti Provozovatele včetně všech kontaktních údajů (telefonní číslo, sídlo apod.).
 • - Webové stránky Provozovatele www.forpsi.com obsahují seznam služeb nabízených Provozovatelem k prodeji či zprostředkování.
 • - Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora), tyto náklady si hradí sám Zákazník. Provozovatel si neúčtuje žádné další poplatky.
 • - Provozovatel požaduje úhradu Ceny před započetím plnění služby Zákazníkovi.
 • - Ceny služeb Provozovatele jsou na webových stránkách Provozovatele uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Zákazník je povinen zaplatit cenu zboží včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 • - Ceny služeb včetně daní a trvání této ceny vyplývají z aktuální nabídky Provozovatele a aktuálně platného Ceníku a z těchto Všeobecných smluvních podmínek.
 • - Způsob platby vyplývá z těchto Všeobecných smluvních podmínek.
 • - V případě, že Zákazník je spotřebitel, má právo od smlouvy uzavřené s Provozovatelem odstoupit a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od uzavření smlouvy, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu místa podnikání Provozovatel nebo na formuláři pro odstoupení od smlouvy, jež je k dispozici na webových stránkách Provozovatele www.forpsi.com.
 • - Uzavřená smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Provozovatele, přičemž registrovaní uživatelé Provozovatele mají k těmto údajům přístup ve svém profilu.
 • - Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  • a) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • f) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • g) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • h) o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  • l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

 • - Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Provozovatele, přičemž registrovaní uživatelé Provozovatele mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
 • - se stížností se spotřebitel může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 • - Práva z vadného plnění pro Zákazníka spotřebitele jsou následující:

2. Provozovatel sděluje, že ve všech případech, kdy je dle této Smlouvy dodáván digitální obsah nikoliv na hmotném nosiči před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá Zákazník právo od této smlouvy odstoupit, pokud souhlasí s dodáním před uplynutím lhůty pro odstoupení.

3. Provozovatel odpovídá Zákazníkovi za vady dodávaných služeb spočívající zejména v tom, že nebyla dodávána služba v objednaném obsahu či rozsahu

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady služeb bez zbytečného odkladu u Provozovatele a má právo požadovat:

 • a) Je-li vada odstranitelná, může se domáhat buď odstranění vady, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 • b) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:
  • b1) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • b2) na odstranění vady opravou věci,
  • b3) na přiměřenou slevu z ceny, nebo
  • b4) odstoupit od smlouvy.

  Zákazník sdělí Provozovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Provozovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
  Nezvolí-li Zákazník své právo včas, má práva podle písm. c).

 • c) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Provozovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Provozovatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Provozovatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele.

Do odstranění vady nemusí Zákazník platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

Požádá-li o to Zákazník, potvrdí mu Provozovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

Práva z vady se uplatňují u Provozovatele, a to písemně na adrese: INTERNET CZ, a.s, se sídlem Ktiš č. p. 2, 384 03 Ktiš, IČ: 26043319, či na e-mail Provozovatele: sales@forpsi.com, a to zejména popisem vady nebo tím, jak se vada projevuje. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

4. Postup při vytknutí vad - reklamaci

a) Způsob reklamace

 • a1) Při uplatnění reklamace je nutno Provozovateli písemně, bez zbytečného odkladu po zjištění vadného plnění ze strany Provozovateli sdělit výtky a tyto podrobně popsat. Písemná výtka musí obsahovat nejméně:
  • - jméno a příjmení, firmu a IČ, Zákazníka
  • - identifikační údaje
  • - popis vady nebo reklamace
  • - navrhovaný způsob vyřešení reklamace včetně specifikace nároku z odpovědnosti za vady
 • a2) V případě písemností zaslaných odběratelem na adresu Provozovatele, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné uplatnění reklamace, nebudou tyto kvalifikovány jako reklamace.
 • a3) Písemná reklamace bude odeslána na adresu INTERNET CZ, a.s., Ktiš 2, 384 03 Ktiš.

b) Způsob a lhůty pro vyřízení reklamace

 • b1) Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci (tj. včetně případného odstranění vady) Zákazníka, který je spotřebitel, ve lhůtě bez zbytečného odkladu, přiměřené složitosti a povaze vytýkané vady, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodli na delší lhůtě.
 • b2) Provozovatel po prozkoumání předložených dokladů může vyřídit reklamaci následující způsobem:
  • b2.1) uzná reklamaci jako oprávněnou a učiní nápravu
  • b2.2) neuzná reklamaci jako oprávněnou
  O způsobu vyřízení reklamace informuje Zákazníka.
 • b3) Neoprávněná reklamace V případě neoprávněné reklamace má Provozovatel právo vyúčtovat Zákazníkovi částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí pouze v případech Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli).

B. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy v souladu s § 1829 NOZ

1. Právo odstoupit od smlouvy

 • 1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodu.
 • 1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.
 • 1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této Smlouvy informovat INTERNET CZ a.s., IČ: 26043319, se sídlem Ktiš č. p. 2, okres Prachatice, PSČ 384 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd. B vl. 1245., www.forpsi.com, e-mail: sales@forpsi.com, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  Na naší webové stránce www.forpsi.com můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.“
 • 1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 • 2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“
 • 2.2. Vzhledem k tomu, že poskytujeme služby, nevznikají náklady spojené s vrácením zboží, náklady na úkon odstoupení (tj. zejména poštovné apod.) nesete vy.

3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy uzavřené s Provozovatelem (jejímž předmětem je poskytování služeb) a Provozovatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Zákazník Provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel Provozovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

C. Prohlášení zákazníka spotřebitele

Zákazník výslovně žádá, aby Provozovatel započal s poskytováním služby dle uzavírané Smlouvy s Provozovatelem před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, a dále souhlasí a bere na vědomí, že je-li mu dodán dle Smlouvy digitální obsah nikoliv na hmotném nosiči před uplynutím této lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá právo od Smlouvy odstoupit.

Pro případ rozporu Všeobecných smluvních podmínek a pravidel na ochranu spotřebitele platí pro zákazníka spotřebitele ustanovení těchto smluvních podmínek a zákonných ustanovení, která jsou pro spotřebitele příznivější a která slouží v jeho prospěch.

XVIII. Závěr

 • 1. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu i po jeho ukončení dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se všech služeb poskytovaných Provozovatelem. Tímto není nijak omezen či snížen nárok na náhradu škod způsobených porušením mlčenlivosti. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem je považována za přísně důvěrnou. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytovat žádné informace týkající se vzájemného obchodního vztahu, tedy včetně uskutečněné komunikace, třetím osobám. Povolenou výjimkou je uveřejňování marketingových informací Provozovatelem o svých Zákaznících, které může být použito na webových stránkách FORPSI a případně v jeho marketingových a reklamních tiskovinách. Další výjimkou je porušení mlčenlivosti v případě žádosti o sdělení informací orgánům činným v trestním řízení. Výjimkou je také sdělování kladných referencí a doporučení ohledně dobré kvality služeb.
 • 2. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem a vedle těchto Všeobecných smluvních podmínek, případně Dalších smluvních podmínek provozovatele, rovněž veškerými zákonnými předpisy, především zák. č.. 127/2005 Sb. v platném znění, zák. č. 480/2004 Sb., 89/2012 Sb. a pro spotřebitele též zákonem č. 634/1992 Sb. v platném znění.
 • 3. Provozovatel může kteroukoli část Smlouvy nebo Smluvních podmínek změnit v souladu s ust. §1752 NOZ kdykoli, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn na www.forpsi.com, nestanoví-li tyto Smluvní podmínky jiný termín. Zachováním provozu svých služeb i po změně Smlouvy, Podmínek, Smluvních podmínek či dalších souvisejících dokumentů, dává Zákazník najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a jejich plnou akceptaci při provozu svých služeb.
  Zákazník má však právo změny Smlouvy nebo Smluvních podmínek odmítnout, má právo tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce a to ve lhůtě 30 dnů od okamžiku zveřejnění změn na www.forpsi.com

Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2019 a nahrazují tak všechny dosavadní Smlouvy, Podmínky, Smluvní podmínky a smluvní ujednání. Tato Smlouva a Podmínky se vztahují na všechny služby poskytované Provozovatelem.